Pracujeme za Vás
Přihlášení uživatele
Sipka nadpis ALTIRIS - inventory, deployment, asset management

Otevřené a modulární řešení, pro správu a monitorování IT infrastruktury. Systém ALTIRIS se skládá z jednotlivých řešení - solutions, které pak spojením tvoří balíčky - suites. Zákazník si tak může "vyskládat" řešení, které svou funkcí pokrývá tu kterou část životního cyklu IT zařízení. Všechny komponenty se ovládají z jediné centrální webové konzole.
Pořizovací náklady na IT techniku tvoří pouze 20% celkových nákladů, které se na zařízení vynaloží během jeho životního cyklu. ALTIRIS umožňuje komplexní přehled a díky tomu i redukci těchto nákladů.

Client management suite:
 • průběžná inventura HW a SW, web reporty (Inventory solution)
 • dálková správa klientů sítě (Carbon Copy Solution)
 • vzdálený image/restore stanic (Deployment solution)
 • migrace nastavení, instalační balíčky
 • monitoring využití aplikací (Application solution)
Service & Asset management suite:
 • vedení a propojení informací o jednotlivých částech IT infrastruktury
 • propojení informací o licencích, telefonu, uživateli, faktur, objednávek a pod. s používaným počítačem, monitorem v kombinaci s lokací pracoviště či organizačním, nebo nákladovým zařazením
 • propojení se skutečným organizačním a prostorovým členěním firmy
 • vedení a sledování nákladů nad logickými celky
 • možnost importu dat z jiných informačních systémů
Server management suite:
 • centrální správa a monitorováni serverové infrastruktury

Sipka nadpis Terminálové služby

Řešení terminálových služeb na báze produktu CITRIX Metaframe. Jedná se o aplikační nadstavbu na nativní terminálové služby obsažené v systémech Windows 2000 server a Windows server 2003, která rozšiřuje jejich funkce o řadu dalších vlastností a vylepšení. Systém používá vlastního klienta pro přístup k publikovaným aplikacím terminálové farmy. Lokální počítač je jenom terminálem, veškerý výkon přejímá terminálový server, resp. farma terminálových serverů. Řešení minimalizuje investice do koncových stanic.

Základní vlastnosti:
 • řešení přerozdělení výkonu terminálových serverů a jejich zapojování do farem
 • vylepšená publikace aplikací a správy terminálových klientů
 • možnost přístupu k aplikacím přes okno webového prohlížeče
 • řešení terminálových tisků
 • centrální správa, komplexní přehled


Sipka nadpis Financování

NAŠÍM CÍLEM JE, CO NEJVÍCE ZJEDNODUŠIT FINANCOVÁNÍ VAŠICH INVESTIC DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, A PROTO SPOLUPRACUJEME S VÝZNAMNÝMI PARTNERY V OBORU FINANCOVÁNÍ

Doporučujeme finanční produkty společnosti CAC LEASING a.s.

Finanční leasing
Principy
 • finanční pronájem s následnou koupí najaté věci, kdy po skončení leasingu a splnění podmínek leasingové smlouvy vlastnické právo k předmětu leasingu přechází na nájemce
 • nájemce si s prodávajícím sám sjednává cenové, platební a dodací podmínky
 • CAC LEASING koupí na základě kupní smlouvy předmět dodávky od prodávajícího a na základě leasingové smlouvy jej pronajme zákazníkovi/nájemci. Předmět leasingu zůstává po celou dobu trvání leasingu ve vlastnictví CAC LEASING.
 • při převzetí předmětu leasingu je mezi nájemcem, prodávajícím a CAC LEASING podepsán přejímací protokol
 • pro nájemce jsou daňově uznatelným nákladem leasingové splátky za podmínek dodržení podmínek zákona o účetnictví (časové rozlišení nákladů spojených s leasingem).
 • po splnění všech podmínek vyplývajících z leasingové smlouvy nájemcem převede CAC LEASING vlastnické právo na nájemce za symbolických 1.000,- Kč, nájemce je povinen předmět leasingu zařadit do svého majetku


Operativní leasing (nájem) Principy
 • operativní leasing je z právního hlediska nájmem upraveným v občanském zákoníku
 • nájemce si s prodávajícím sám sjednává cenové, platební a dodací podmínky
 • CAC LEASING koupí na základě kupní smlouvy předmět dodávky od prodávajícího a na základě nájemní smlouvy jej pronajme zákazníkovi/nájemci. Předmět leasingu zůstává po celou dobu trvání leasingu ve vlastnictví CAC LEASING.
 • CAC LEASING prostřednictvím servisní organizace zajišťuje servis předmětu po celou dobu trvání nájmu. Servisní organizaci zajišťuje prodávající, nebo je jí prodávající sám.
 • pro nájemce jsou daňově uznatelným nákladem leasingové splátky za podmínek dodržení podmínek zákona o účetnictví (časové rozlišení nákladů spojených s leasingem).
 • minimální doba trvání operativního leasingu není zákonem stanovena, smlouvy se však zpravidla uzavírají minimálně na dobu 1 roku
Po skončení nájemní smlouvy:
 • se předmět nájmu vrací pronajímateli, který jej za předem sjednanou kupní cenu odprodává zpět původnímu prodávajícímu
 • může být uzavřena s nájemcem nová nájemní smlouva
 • odprodej předmětu nájmu nájemci je možný pouze za splnění podmínky stanovené v zákoně o dani z příjmu - dohodnutá cena musí být vyšší než je účetní zůstatková cena při rovnoměrném odepisování
Výhody operativního leasingu:
 • operativní leasing se neprojeví v rozvaze nájemce (je bilančně neutrální)
 • splátky nájemného jsou daňově uznatelným provozním nákladem
 • po skončení nájmu se nájemce se nemusí zabývat otázkou další realizace předmětu nájmu (výhodou zvláště u výpočetní techniky)