Sipka nadpis Reklamační řád

V případě nutnosti reklamace nakoupeného zboží, jsme pro vás připravili informace, jak na to.
Reklamační řád

1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené ve společnosti ALDOR s.r.o., jehož reklamace byla uplatněna v řádné záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

2. Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po převzetí předmětu plnění. Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, jinak je dodavatel odpovědnosti zproštěn.

Záruka
3. Délka záruky je uvedena na dodacím listě. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a dodacího (záručního) listu. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem!

4. V případě, že bylo zboží zakoupeno soukromou osobou, je minimální doba záruky 24 měsíců od data zakoupení.

5. Záruka se nevztahuje na následující případy:
 • vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána)
 • Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
  • při chybně provedeném upgrade biosu, firmware
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
6. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

7. Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (t.j. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

8. V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (t.j.média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. 9. Prodávající rozhodně neručí kupujícímu za vady způsobené ztrátou dat. Je povinností kupujícího zabezpečit si při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, DVD, diskety....).

10. V případě, že bude zjištěno, že příčinou problému reklamovaného výrobku (např. počítače) není reklamovaný výrobek sám, ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir….), poškození dat nekorektním chováním některé aplikace (hry,viry…), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu. 11. LCD display
Norma ISO 13406-2: Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.

Způsob reklamace
12. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. (Upozornění: V určitých případech je bez záruční karty, která je součástí dodávky zboží, provedení záruční opravy velmi obtížné nebo úplně nemožné - záruční kartu si proto ve vlastním zájmu pečlivě uschovejte).

13. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím. 14. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

15. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:
 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
 • na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
 • přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků)
16. Ve všech výše uvedených případech může dodavatel do doby úplného vyřízení reklamace poskytnout odběrateli placenou zápůjčkou náhradní předmět plnění.

17. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:
 • Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, vady reklamovaného předmětu vždy odstraní výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož nebo novějšího výkonnějšího typu, anebo poskytne odběrateli výraznou slevu z ceny předmětu plnění.
 • V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), vrátí odběrateli cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že nelze postupem podle bodu a) vyřešit reklamaci 3 stejných opětovně se vyskytujících odstranitelných vad bránících řádnému užívání předmětu plnění.
* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.
V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

18. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

19. Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží.

20. Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 18., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele.

21. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

22. Reklamace zboží nakoupeného přes internet - celorepublikový servis Reklamaci zboží nakoupeného přes Internet (internetový obchod www.aldor.cz) je nutno uplatnit
 • V reklamačním oddělení ALDOR – Hlavní 1150/2, 141 00 Praha 4
 • V případě, že zboží určité značky zajišťuje autorizovaný servis, může reklamaci uplatnit u autorizovaných servisů příslušných značek.
25. Značkové zboží se zajištěným autorizovaným servisem pro ČR
Zejména u periférií (tiskárny, monitory, scannery, projektory, ...), u digitálních fotoaparátů, notebooků apod. je servis u jednotlivých značek zajišťován i přes síť autorizovaných servisů jednotlivých značky v ČR. Seznam autorizovaných servisů je většinou uveden v seznamu dodávaným výrobcem nebo si jej lze vyžádat na našem servisním oddělení +420 272 099 650 a nebo servis@aldor.cz. V případě reklamace takového zboží je často nejrychlejší způsob reklamace obrátit se přímo na autorizovaný servis, možností je také předat zboží dodavateli na zprostředkování servisu, avšak vždy spolu s originálem záručního listu výrobce nebo dovozce, bez kterého nelze reklamaci uplatnit.