Sipka nadpis Obchodní podmínky

Nákupní řád společnosti ALDOR v internetovém obchodě eshop.aldor.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aldor.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.aldor.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Ceny uvedené v závazné objednávce, jsou platné pouze pro objednávky přes elektronický obchod.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.aldor.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • V případě objednávky, jež nepřesáhne 5.000,- Kč bez DPH, bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 150,- Kč.
3. REKLAMACE
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.aldor.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží můžete reklamovat přímo v našem servisním středisku Hlavní 1150/2, 141 00 Praha 4.
 • Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese servis@aldor.cz.
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii.
5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku (po obdržení platby od zákazníka), odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
7. RECYKLAČNÍ POPLATKY
V souvislosti s aplikací zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES,známého pod používaným názvem "Zákon o elektronickém odpadu", na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13.8.2005 spolupodílet se na likvidaci těchto zařízení. Plné znění zákonů a předpisů týkajících se této problematiky naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Společnost ALDOR s.r.o. se stává členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

Výběr příspěvku na likvidaci "elektroodpadu" bude prováděn formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který bude uváděn na každém prodejním dokladu jako samostatná položka. Dle výkladu zákona je tato částka účtována prodejcem (dealerem) dál. V případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

Výše poplatků můžete nalézt na adrese REMA SYSTEM . Zároveň budou veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené ALDOR s.r.o. obsahovat informaci - "Společnost řeší elektroodpad v rámci REMA systému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz“.

Důležité upozornění spojené s aplikací zákona - V případě, že váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se jako konečný prodejce nebo přeprodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce dle §37j odst. 4. - "Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37j, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem."

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu eshop.aldor.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. srpna 2004. Změny řádu vyhrazeny.